اهل سنت- آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی

به نظرشمابیشترین گناهی که مردم مرتکب می شوند کدام است
دروغ
29 %  تعداد آرا: 231 29 %
تهمت و توهین
3 %  تعداد آرا: 26 3 %
غیبت
19 %  تعداد آرا: 151 19 %
ربا
3 %  تعداد آرا: 20 3 %
رشوه
1 %  تعداد آرا: 4 1 %
حسادت و غرور
2 %  تعداد آرا: 18 2 %
انحراف جنسی
15 %  تعداد آرا: 118 15 %
نظربد
2 %  تعداد آرا: 18 2 %
دزدی
1 %  تعداد آرا: 11 1 %
بی نمازی
24 %  تعداد آرا: 187 24 %

نظرسنجی
به نظرشمابیشترین گناهی که مردم مرتکب می شوند کدام استنتايج|| آرشیو نظرسنجی