اهل سنت- آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی

به نظرشمابیشترین گناهی که مردم مرتکب می شوند کدام است
دروغ
30 %  تعداد آرا: 229 30 %
تهمت و توهین
3 %  تعداد آرا: 26 3 %
غیبت
19 %  تعداد آرا: 150 19 %
ربا
3 %  تعداد آرا: 20 3 %
رشوه
1 %  تعداد آرا: 4 1 %
حسادت و غرور
2 %  تعداد آرا: 16 2 %
انحراف جنسی
15 %  تعداد آرا: 116 15 %
نظربد
2 %  تعداد آرا: 18 2 %
دزدی
1 %  تعداد آرا: 10 1 %
بی نمازی
24 %  تعداد آرا: 186 24 %

نظرسنجی
به نظرشمابیشترین گناهی که مردم مرتکب می شوند کدام استنتايج|| آرشیو نظرسنجی