اهل سنت- نظرسنجی

نظرسنجی

به نظرشمابیشترین گناهی که مردم مرتکب می شوند کدام است
بی نمازی
 تعداد آرا: 187 24 %
دزدی
 تعداد آرا: 11 1 %
نظربد
 تعداد آرا: 18 2 %
انحراف جنسی
 تعداد آرا: 118 15 %
حسادت و غرور
 تعداد آرا: 18 2 %
رشوه
 تعداد آرا: 4 1 %
ربا
 تعداد آرا: 20 3 %
غیبت
 تعداد آرا: 151 19 %
تهمت و توهین
 تعداد آرا: 26 3 %
دروغ
 تعداد آرا: 231 29 %
نظرسنجی
به نظرشمابیشترین گناهی که مردم مرتکب می شوند کدام استنتايج|| آرشیو نظرسنجی