اهل سنت- ������������ �������� ���� ������������ ���������� �������� ������������ ������

تاریخ: سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 ساعت: 20:03 بازدید: 1690 نویسنده: ایمان

در دو تلاش بزرگي كه در تهيه نقشه جهان تا امروز صورت گرفته است، دانشمندان به مواردي دست يافته اند كه نظريه انفجار بزرگ را به شدت تائيد مي كند. نتايج تحقيقات در كنفرانس زمستانه جامعه نجومي آمريكا ارائه شد.
وسعت زياد پراكندگي كهكشان ها توسط اخترشناسان محاسبه شده است كه به عنوان مهم ترين يافته دانشمندان در اين زمينه به حساب مي آيد. بنابراين با اين وجود مي توان از اطلاعات محل قرارگيري كهكشان ها به عنوان «پنجره اي به سوي تاريخ جهان» استفاده كرد.
در اين تحقيق كه چندين سال به طول انجاميد، دو گروه مختلف كه شامل دانشمندان كشور هاي انگلستان و استراليا و امريكا بود نقشه اي سه بعدي از 266000 كهكشان تهيه شد. دانشمندان اطلاعات جمع آوري شده در مورد توزيع كهكشان ها را با اطلاعات تشعشعات پس زمينه كيهاني كه در سرتاسر كيهان پراكنده است مقايسه كردند و كشفيات جديدي در مورد مبدا كهكشان ها به دست آوردند. محققان از اطلاعات جمع آوري شده نتيجه گرفتند كه كهكشان ها در جايي شكل گرفتند كه ماده 350000 سال بعد از انفجار بزرگ شكل گرفته بود و دسته هاي مواد كه در كنار هم بودند به خاطر نيروي جاذبه همديگر چسبيدند.


در دو تلاش بزرگي كه در تهيه نقشه جهان تا امروز صورت گرفته است، دانشمندان به مواردي دست يافته اند كه نظريه انفجار بزرگ را به شدت تائيد مي كند. نتايج تحقيقات در كنفرانس زمستانه جامعه نجومي آمريكا ارائه شد.
وسعت زياد پراكندگي كهكشان ها توسط اخترشناسان محاسبه شده است كه به عنوان مهم ترين يافته دانشمندان در اين زمينه به حساب مي آيد. بنابراين با اين وجود مي توان از اطلاعات محل قرارگيري كهكشان ها به عنوان «پنجره اي به سوي تاريخ جهان» استفاده كرد.
در اين تحقيق كه چندين سال به طول انجاميد، دو گروه مختلف كه شامل دانشمندان كشور هاي انگلستان و استراليا و امريكا بود نقشه اي سه بعدي از 266000 كهكشان تهيه شد. دانشمندان اطلاعات جمع آوري شده در مورد توزيع كهكشان ها را با اطلاعات تشعشعات پس زمينه كيهاني كه در سرتاسر كيهان پراكنده است مقايسه كردند و كشفيات جديدي در مورد مبدا كهكشان ها به دست آوردند. محققان از اطلاعات جمع آوري شده نتيجه گرفتند كه كهكشان ها در جايي شكل گرفتند كه ماده 350000 سال بعد از انفجار بزرگ شكل گرفته بود و دسته هاي مواد كه در كنار هم بودند به خاطر نيروي جاذبه همديگر چسبيدند.
اين يافته ها نظريه انفجار بزرگ را كه مي گويد جهان با يك انفجار از يك نقطه كوچك بدون حجم و جرم بينهايت زياد در 14 ميليارد سال پيش آغاز شد تائيد مي كنند. اين نظريه توسط مشاهدات نجومي زيادي كه در طي چندين دهه انجام شده بود تائيد شد و به صورت بي نظيري با بسياري از يافته ها سازگار است. انفجار بزرگ مورد تائيد بسياري از اخترفيزيك دانان است و اين حقيقت را كه خداوند دنيا را از هيچ آفريد تائيد مي كند.
مركز مشاهده انگلستان-استراليا كه در ايالت استراليايي ولز جنوبي جديد قرار دارد، در طي ده سال تحقيق موقعيت 221000 كهكشان را توسط روش تهيه نقشه سه بعدي در فضا تعيين كرد. اين تحقيق كه به وسيله تلسكوپي با قطر 3.9 متر انجام شد تقريبا ده برابر بزرگ تر از هر تحقيق قبلي بود.(1) تحت سرپرستي دكتر Matthew Collessمدير مركز، دانشمندان ابتدا موقعيت كهكشان ها را نسبت به يكديگر و فاصله آن ها از هم را تعيين كردند. سپس توزيع كهكشان ها را مدل سازي كردند و بعد تغييرات مدل را با دقت زيادي بررسي كردند. آن ها يافته هاي خود را در Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.منتشر كردند.
در تحقيق مشابهي كه توسط مركز مشاهده Apache Point Observatoryدر نيومكزيكو آمريكا صورت گرفت نقشه مكاني 46000 كهكشان را در منطقه ديگري از فضا تهيه كردند و توزيع آن را بررسي كردند. در اين مطالعه كه از يك تلسكوپ با قطر 2.5 متر به نام Sloanاستفاده مي شد تحت سرپرستي Daniel Eisensteinاز دانشگاه آريزونا و قرار است كه در Astrophysical journal منتشر شود.(2) نتايج به دست آمده توسط دو گروه در جلسه زمستانه جامعه نجومي امريكا در سانديگو كاليفرنيا در 11 ژانويه 2005 منتشر شد.
يك تائيديه مهم
اطلاعات به دست آمده از كار طولاني و دقيق، نتايجي را كه دهه ها پيش در زمينه نجوم در مورد مبدا كهكشان ها بود را تائيد مي كرد. در دهه 1960 نظريه پردازان تخمين زدند كه كهكشان ها ممكن است در جاهايي تشكيل شده باشند كه بعد از انفجار بزرگ، ماده به صورت متراكم تري نسبت به جاهاي ديگر وجود داشته است. اگر آن تخمين درست باشد پس بايد بتوان هسته هاي كهكشان ها را به شكل نوسانات كوچك در گرماي باقيمانده بعد از انفجار بزرگ مشاهده كرد كه به اين كار بررسي تشعشعات پس زمينه كيهان مي گويند.

اطلاعات به دست آمده از ماهواره COBEدر سال 1992 كه نوسانات تشعشعات پس زمينه كيهان را نشان مي دهد.
تشعشعات پس زمينه كيهان، تشعشعات كيهاني است كه 350000 سال بعد از انفجار بزرگ شروع شد. اين تشعشعات كه در سرتاسر كيهان پخش مي باشد تصويري از جهان 350000 ساله مي باشد و مي توان آن را مانند يك فسيل به حساب آورد. اين تشعشع كه ابتدا در سال 1965 كشف شد به عنوان تائيد خوبي براي نظريه انفجار بزرگ بود و به صورت بسيار دقيق مورد بررسي قرار گرفته شده بود. اطلاعات به دست آمده از ماهواره COBE (Cosmic Background Explorer)در سال 1992 ، تخمين هاي دهه 1960 را تائيد مي كرد كه ناهمواري هايي در تشعشعات پس زمينه كيهان وجود دارد.(3) اگرچه در آن زمان يك ارتباط كوچك بين اين موضوع و تشكيل كهكشان ها به دست آمده بود اما اين ارتباط تا به امروز قابل نشان دادن نبود.
گروه Eisensteinو Collessارتباطي بين ناهمواري هاي مشاهده شده در تشعشعات پس زمينه كيهان و فاصله هاي بين كهكشان ها به دست آورده بودند. سپس مشخص شده كه هسته كهكشان ها در جايي تشكيل شده كه تمركز ماده 350000 سال بعد از انفجار بزرگ بيشتر از جاهاي ديگر بوده. در كنفرانسي كه در مورد اين موضوع بود، دكتر Eisensteinگفت كه نحوه پراكندگي كهكشان ها كه امروزه مي بينيم متناسب با امواج صوتي است كه منجر به آن پراكندگي شده است. محققان اعتقاد دارند كه جاذبه امواج را تحت تاثير قرار داده و شكل كهكشان ها را به وجود آورده است. Eisensteinجملات زير را به زبان آورد:
ما اين پديده را مدرك تفنگ دود (smoking-gun) مي دانيم كه جاذبه نقش اصلي در رشد هسته هاي اوليه در پس زمينه امواج مايكرو ويو ( باقيمانده پس از انفجار بزرگ) داشته وكهكشان ها و خوشه هاي كهكشاني را كه ما امروزه مي بينيم به وجود آورده است.(4)
در بيانيه اي به دفتر نمايندگي AAP، يكي از اعضاي گروه تحقيقاتي به نام Russell Cannonگفت كه يافته ها از اهميت بالايي برخوردار هستند و اهميت تحقيق را به صورت زير خلاصه مي كنم:
“كاري كه ما انجام داده ايم نشان دهنده طرح كهكشان ها است، آنچه كه ما الان مي بينيم كاملا با طرح هاي ديگر كه در آثار انفجار بزرگ است منطبق مي باشد…” (5)
همچنين نتايجي را نيز از مطالعه سطوح مواد و انرژي و شكل هندسي كه جهان را تشكيل مي دهد به دست آوردند. بر اساس اين ها، جهان محتوي 4% ماده معمولي، 25% ماده سياه (ماده اي كه ديده نمي شود اما وجود آن محاسبه شده است) و بقيه نيز انرژي سياه (انرژي رموزي كه منجر به بسط كيهان سريع تر از آن چيزي مي شود كه انتظار مي رود).
حمايت از نظريه انفجار بزرگ

Sir Martin Rees
يافته هاي اين مطالعات نظريه انفجار بزرگ را تقويت كرده است. دكتر Cannonگفت كه تحقيقات باعث ارزش بخشيدن به نظريه انفجار بزرگ شده است و جملات زير را تائيد كرد:
مدت زيادي است كه مي دانيم بهترين نظريه براي جهان نظريه انفجار بزرگ است كه مي گويد جهان با يك انفجار بزرگ در يك فضاي محدود شروع شد و تا به حال در حال بسط است.(6)
در گفته اي بر اساس مطالعات Sir Martin Reesدانشمند نجوم دانشگاه كمبريج بيان كرد كه علي رغم استفاده از روش هاي آماري و
مشاهدات مختلف، گروه ها به نتايج يكسان رسيده اند و اين را به عنوان تائيدي براي دقت نتايج مي توان دانست.(7)
پايگاه Physicsweb.orgكه يكي از مهم ترين پايگاه هاي علوم فيزيكي در اينترنت است گفت
كه مطالعات نشان دهنده مدارك بيشتر براي انفجار بزرگ به همراه مدل كيهان شناسي در حال انبساط است.(8)
دانشمندان فهميدند كه جهان شروعي داشته (انفجار بزرگ) و در حال انبساط است و اين نتيجه را با تحليل تشعشعات و اجرام آسماني در فضا به دست آورده اند و اين كار به كمك توانايي هاي علم امروزي حاصل شده است. اين معلومات چيز تازه اي براي بشر نيست. انسان اين دو حقيقت را كه دانشمندان با مطالعه عمق كيهان در قرن 21 به دست آورده اند، در قرآن و 1400 سال پيش داشته است.
دو موضوع مهم در مورد مدل استاندارد كيهاني در قرآن مجيد آمده است.
در قرآن كريم و در تورات و انجيل (كه دو كتاب تورات و انجيل كه بعد از نزولشان مورد تحريف قرا گرفته اند) خداوند گفته است كه جهان و تمام مواد داخل آن از هيچ به وجود آمده است؛ در قرآن كه تنها كتاب آسماني است كه مورد تحريف قرار نگرفته است يك حقيقت ديگر را بيان مي كند و مي گويد كه جهان در حال انبساط است. نحوه به وجود آمدن جهان از هيچ به آنچه كه هست در قرآن به صورت زيرآمده است:{ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ}[لأنعام: 101]
«او آغاز كننده آسمان ها و زمين است»
انبساط كيهان كه يكي از زمينه هاي مهم تحقيق علم امروز است در آيه زير آمده است:{ وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ}[لذاريات: 47]
«و ما آسمان را به قدرت آفريديم و ما هستيم كه آنرا به تدريج گسترش مي دهيم.»
همان طور كه ديديم دو بخش از الگوي كيهان استاندارد كه شامل انفجار بزرگ و انبساط كيهان است در قرآن و در زماني بيان شده است كه وسايل مشاهده بسيار محدود بوده اند. اين اثبات محكمي است كه قرآن از طرف خداوند نازل شده است. يافته هاي علم امروزي در تطابق كامل با آن چيزي است كه در قرآن آمده است و اين مطالعات كه اخيرا انجام شده است بار ديگر توجه ما را به سازگاري كامل قرآن با علم واقعي جلب مي كند

نوشته: هارون يحيى


موضوعات:اعجازعلمی ,

بر چسب: ,
انفجار-بزرگ-در-سرتاسر-كيهان-طنين-افكنده-است انفجار-بزرگ-در-سرتاسر-كيهان-طنين-افكنده-است انفجار-بزرگ-در-سرتاسر-كيهان-طنين-افكنده-است انفجار-بزرگ-در-سرتاسر-كيهان-طنين-افكنده-است انفجار-بزرگ-در-سرتاسر-كيهان-طنين-افكنده-است امتیاز : 2271 دیدگاه(0)

ارسال نظر

نام شما
وب سایت
پست الکترونیک
پیام
درج شکلک
نظر خصوصی
کد امنیتی

نظرات


صفحات نظرات
1 |
نظرسنجی
به نظرشمابیشترین گناهی که مردم مرتکب می شوند کدام استنتايج|| آرشیو نظرسنجی